Omhoog
Aanbiedingen
Accomodaties
Activiteiten
Alg. informatie
Bestuursmededelingen
Boottypes
Caravan en tent tips
Clubblad "Rob Roy"
Clublokaal
Filmpjes
Fotoalbum
Geschiedenis
Jongerenhoek
Kajakcursussen
Kalender
Klassement
Lid worden
Nevenactiviteiten
Onze adverteerders
Overzicht clubs
Tochtverslagen
Toogdienst
Vaarregels
Verwante sites

Verkeer op en in Ardense rivieren

 

19 MAART 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot regeling van het verkeer op en in de waterlopenDe Waalse Regering,
Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op de artikelen 58ter en 58quater ingevoegd bij het decreet van 21 april 1994;
Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, inzonderheid op artikel 21;
Gelet op het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie over de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein en houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt, inzonderheid op artikel 6;
Gelet op het advies van de « Commission consultative de l'Eau » (Wateradviescommissie), gegeven op 16 juli 2008;
Gelet op het advies van de « Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature » (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 4 september 2008;
Gelet op advies nr. 45.494/4 van de Raad van State, gegeven op 15 december 2008, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting en de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;
Na beraadslaging,
Besluit :
Toepassingsgebied
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op :
* de onbevaarbare waterlopen;
* de bevaarbare waterlopen bedoeld in bijlage 1.A.
Verkeer in en op de waterlopen
Art. 2. § 1. Verkeer in de waterlopen
De enige personen die als verkeer toegelaten zijn in de waterlopen zijn :
1. de vissers;
2. de duikers (maximum 20 personen).
§ 2. Verkeer op de waterlopen
De enige vaartuigen die toegelaten zijn om op de waterlopen te varen zijn :
1. degene die gebruikt worden door de beheerder of zijn afgevaardigden in de uitoefening van hun opdrachten of door de hulpdiensten en de diensten belast met politieopdrachten;
2. degene die gebruikt worden met het oog op de uitoefening van het visrecht of het jachtrecht;
3. de recreatievaartuigen :
- kajaks en kano's waarmee maximum 3 personen vervoerd kunnen worden;
- opblaasbare boten waarmee maximum 10 personen vervoerd kunnen worden;
- vlotten, namelijk de vaartuigen gebruikt door de leden van een jeugdorganisatie erkend door de bevoegde overheid van elke lidstaat van de Europese Unie.
De in de punten 2 en 3 bedoelde vaartuigen mogen niet gemotoriseerd zijn.
Waterlopen waar het verkeer van de duikers en de recreatievaartuigen toegelaten is
Art. 3. De duikers en de recreatievaartuigen mogen slechts de in bijlage 1 bepaalde waterlopen gebruiken.
Verkeersperiodes en -uren
Art. 4. § 1. Verkeersperiodes
De duikers en de recreatievaartuigen mogen de waterlopen gebruiken :
* het hele jaar door op de waterlopen vermeld in de bijlagen 1.A. en 1.B.;
* van 1 oktober tot 15 maart op de waterlopen vermeld in bijlage 1.C.
Het verkeer van de duikers en de recreatievaartuigen op de in de bijlagen 1.B. en 1.C. vermelde waterlopen is verboden op de openingsdag van de forelvangst (derde zaterdag van de maand maart) en op de algemene openingsdag van het visseizoen (eerste zaterdag van de maand juni).
§ 2. Verkeersuren
In de in § 1 vermelde periodes mogen de duikers en de recreatievaartuigen de in de bijlagen 1.B. en 1.C. bepaalde waterlopen gebruiken :
* tussen 10 uur en 17 uur van 1 oktober tot 15 juni;
* tussen 9 u. 30 en 18 uur van 16 juni tot 30 september.
De duikers en de recreatiegebieden mogen de waterlopen bepaald in bijlage 1.A. gebruiken :
- tussen 9 u. 30 en 19 uur van 16 maart tot 15 juni;
- tussen 9 u. 30 en 20 uur van 16 juni tot 15 oktober;
- tussen 9 u. 30 uur en 17 uur van 16 oktober tot 15 maart.
Laad- en aflaadplaatsen
Art. 5. De lading en de aflading van de recreatievaartuigen mogen slechts op de aangewezen plaatsen plaatsvinden.
De Minister die de waterloop beheert, wijst de laad- en aflaadplaatsen aan na advies van het gemeentecollege en van de Minister bevoegd voor het Natuurbehoud.
De plaatsen mogen slechts aangewezen worden als de waterloop kosteloos toegankelijk is voor elke persoon.
Debietvoorwaarden
Art. 6. § 1. Het Bestuur van het Waalse Gewest bepaalt de periodes waarin het verkeer van de recreatievaartuigen en van de duikers toegelaten of verboden is naar gelang van de debietvoorwaarden.
Deze informatie wordt verspreid op de website van het Bestuur van het Waalse Gewest betreffende de kajaks en op een voice mail-systeem.
Bij elke plaats wordt via een overeenkomstig bijlage 3A bepaald herkenningsteken geïnformeerd over de verkeersmogelijkheid van de duikers en van de recreatievaartuigen.
§ 2. Minimumdebiet
Het verkeer van de duikers en van de recreatievaartuigen wordt gedurende de hele dag verboden als het gemiddelde debiet berekend op tweeënzeventig uur kleiner is dan het in bijlage 2 bepaalde minimumdebiet.
Om natuurbehoudredenen wordt deze fase « rood » genoemd.
§ 3. Maximumdebiet
Het verkeer van de duikers en van de recreatievaartuigen wordt gedurende de hele dag verboden :
* als een voorspelling bepaald om 8 uur 's morgens op een overschrijding, gedurende het uur waarin het verkeer toegelaten is, van het in bijlage 2 vermelde maximumdebiet wijst;
* wanneer het waargenomen gemiddelde uurdebiet hoger is dan het maximumdebiet.
Deze fase wordt « rood » genoemd om redenen van beheer van de waterloop.
§ 4. Verkeer van de opblaasbare boten
Om natuurbehoudredenen wordt het verkeer van de opblaasbare boten waarmee 4 tot 10 personen vervoerd kunnen worden, bovendien voor de hele dag toegelaten als het gemiddelde debiet berekend op tweeënzeventig uur en het waargenomen uurdebiet hoger zijn dan het vijfvoud van het in bijlage 2 bepaalde minimumdebiet.
Watervlakken
Art. 7. Een watervlak is een beperkt waterloopgedeelte waarop het geheel of een gedeelte van de artikelen 2 tot 6 niet van toepassing is.
De Minister bevoegd voor het Natuurbehoud wijst de watervlakken aan na advies van het betrokken gemeentecollege en van de Minister die de waterloop beheert. Hij stipt de bepalingen aan van de artikelen 2 tot 6 die er niet op van toepassing zijn.
Beperkingen en afwijkingen
Art. 8. § 1. Beperkingen
De Minister bevoegd voor het Natuurbehoud kan het verkeer tijdelijk verbieden of beperken om natuurbehoudredenen.
De Minister die de waterloop beheert kan het verkeer tijdelijk verbieden of beperken om redenen van beheer van de waterloop.
§ 2. Afwijkingen
De Minister bevoegd voor het Natuurbehoud kan tijdelijk afwijken van de artikelen 2 tot 4 na advies van de Minister die de waterloop beheert, wanneer de voorwaarden inzake waterbeheer niet van dien aard zijn dat ze het natuurbehoud aantasten.
De Minister die de waterloop beheert, kan tijdelijk van artikel 5, eerste lid, afwijken na advies van de Minister bevoegd voor het Natuurbehoud.
Herkenningsteken
Art. 9. Het in bijlage 3 bepaalde herkenningsteken wordt aangenomen.
Elk ander herkenningsteken behoeft de goedkeuring van de Minister die de waterloop beheert.
Opheffing
Art. 10. Het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het verkeer van vaartuigen en duikers op en in de waterlopen wordt opgeheven.
Overgangsbepaling
Art. 11. De laad- en aflaadplaatsen aangewezen overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het verkeer van vaartuigen en duikers op en in de waterlopen zijn geldig voor de bepaalde termijn als ze niet worden geschrapt of opnieuw aangewezen overeenkomstig dit besluit van de Waalse Regering.
Inwerkingtreding
Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2009.
Art. 13. De Minister(s) bevoegd voor de bevaarbare waterlopen, voor de onbevaarbare waterlopen en het Natuurbehoud zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 19 maart 2009.

De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting,
M. DAERDEN
De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme,
B. LUTGEN


Bijlagen


BIJLAGE 1 : Lijst van de waterlopen waar het verkeer van de duikers en de recreatievaartuigen toegelaten is


1.A Bevaarbare waterlopen waarop het verkeer van de duikers en de recreatievaartuigen toegelaten is

1.A.1. Deelstroomgebied van de Amel
de Amel vanaf het stroomafwaartspunt van de brug van Sougné te Aywaille tot de samenvloeiing met de Ourthe te Comblain-au-Pont

1.A.2. Deelstroomgebied van de Lesse
de Lesse vanaf de eerste vaste stuwdam van de Lesse te Anseremme tot de samenvloeiing met de Maas te Anseremme.

1.A. 3. Deelstroomgebied van de Ourthe
de Ourthe vanaf de stuwdam van Nisramont (niet inbegrepen) tot de samenvloeiing met de Maas te Luik.

1.A.4. Deelstroomgebied van de Semois
de Semois vanaf de molen Deleau bij Herbeumont tot de Franse grens in Vresse-sur-Semois (Bohan).

1.B. Onbevaarbare waterlopen waarop het verkeer van de duikers en de recreatievaartuigen het hele jaar door toegelaten is

1.B.1. Deelstroomgebied van de Amel
de Amel tussen het stroomafwaartspunt van zijn samenvloeiing met de Warche en de brug van Cheneux
De Amel tussen 200 meter stroomopwaarts van de brug van Remouchamps en de brug van Sougné te Aywaille.

1.B.2. Deelstroomgebied van de Lesse
de Lesse, vanaf gehucht "Al Mainprez" (100 meter stroomopwaarts van de brug van Houyet)

1.B.3. Deelstroomgebied van de Maas stroomopwaarts
de Viroin

1.B.4. Deelstroomgebied van de Semois
de Semois, stroomafwaarts van het lozingspunt van de hydro-elektrische centrale van de stuwdam van de Vierre te Chiny

1.C. Onbevaarbare waterlopen waarop het verkeer van de duikers en de recreatievaartuigen van 1 oktober tot 15 maart toegelaten is

1.C.1. Deelstroomgebied van de Amel
de Warche stroomafwaarts van de stuwdam van Robertville
de Salm stroomafwaarts van de stuwdam van Vielsalm

1.C.2. Deelstroomgebied van de Lesse
de Lesse vanaf de brug van Barbouillons in Daverdisse tot Chanly
De Lesse vanaf de stuwdam van het watervlak van Han-sur-Lesse tot stroomopwaarts van de brug van Houyet
de Lhomme stroomafwaarts van Mirwart

1.C.3. Deelstroomgebied van de Maas stroomopwaarts
de Houille stroomafwaarts van Patignies

1.C.4. Deelstroomgebied van de Moesel
de Sûre stroomafwaarts van het hellend vlak gelegen stroomopwaarts van de brug van Bodange (Fauvillers)
de Our (provincie Luik) stroomafwaarts van Auel.

1.C.5. Deelstroomgebied van de Ourthe
de Aisne stroomafwaarts van zijn samenvloeiing met de Estinée te Fanzel (Erezée)
de westelijke Ourthe stroomafwaarts van de brug van Prelle.
de oostelijke Ourthe stroomafwaarts van de brug van de « rue Porte à l'Eau » te Houffalize

1.C.6. Deelstroomgebied van de Semois
de Semois stroomafwaarts van de brug van de weg Tintigny-Marbehan te Tintigny tot het lozingspunt van de hydro-elektrische centrale van de stuwdam van de Vierre te Chiny.
de Vierre stroomafwaarts van de weg van Straimont-Martilly te Martilly tot de wegbrug Suxy-Chiny.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2009 tot regeling van het verkeer op en in de waterlopen.
Namen, 19 maart 2009.

De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting,
M. DAERDEN
De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme,
B. LUTGENBijlage 2 : minimale en maximale debieten
Het waarnemingspunt stemt overeen met de referentielimnimeter

Waterloopgedeelte Waarnemingspunt Minimumdebiet Maximumdebiet
2.A Deelstroomgebied van de Amel    
De Amel tussen zijn samenvloeiing met de Warche en de brug van Cheneux Stavelot 1,0 m3/s 21 m3/s
De Amel stroomafwaarts van de stuwdam van Lorcé Martinrive 2,5 m3/s 44 m3/s
De Warche stroomafwaarts van de stuwdam van Robertville Malmedy    8,9 m3/s
De Salm stroomafwaarts van de stuwdam van Vielsalm Trois-Ponts    9,7 m3/s
2.B. Deelstroomgebied van de Lesse    
De Lesse stroomafwaarts van de brug van Barbouillons in Daverdisse tot Chanly Daverdisse    14 m3/s
De Lesse vanaf de stuwdam van het watervlak van Han-sur-Lesse tot 100 meter stroomopwaarts van de brug van Houyet Wanlin    47 m3/s
De Lesse tussen 100 meter stroomopwaarts van de brug van Houyet en 50 meter stroomopwaarts van de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron. Gendron 2,0 m3/s 52 m3/s
De Lesse tussen 50 meter stroomopwaarts van de wegbrug van Gendron-Celles te Gendron en Pont-à-Lesse. Gendron 1,5 m3/s 52 m3/s
De Lesse stroomafwaarts van Pont-à-Lesse Gendron 1,5 m3/s 52 m3/s
de Lhomme stroomafwaarts van Mirwart Jemelle    11 m3/s
2.C. Deelstroomgebied van de Maas stroomopwaarts    
de Houille stroomafwaarts van Patignies Gedinne    3,8 m3/s
de Viroin Treignes 1,6 m3/s 23 m3/s
2.D. Deelstroomgebied van de Moesel    
de Sûre stroomafwaarts van het hellend vlak gelegen stroomopwaarts van de brug van Bodange (Fauvillers) Martelange    9,9 m3/s
de Our (provincie Luik) stroomafwaarts van Auel. Reuland    17 m3/s
2.E. Deelstroomgebied van de Ourthe    
De Ourthe stroomafwaarts van Nisramont tot de brug van Maboge Nisramont 3,0 m3/s 31 m3/s
De Ourthe stroomafwaarts van de brug van Maboge tot de verplaatsbare stuwdam van Barvaux. Durbuy 1,9 m3/s 50 m3/s
De Ourthe stroomafwaarts van de verplaatsbare stuwdam van Barvaux. Tabreux 2,5 m3/s 65 m3/s
De oostelijke Ourthe stroomafwaarts van de « rue Porte à l'Eau » te Houffalize Houffalize    8,8 m3/s
De westelijke Ourthe stroomafwaarts van de brug van Prelle. Amberloup    6 m3/s
De Aisne stroomafwaarts van zijn samenvloeiing met de Estinée te Fanzel (Erezée) Erezée    4,4 m3/s
2.F. Deelstroomgebied van de Semois    
De Semois stroomafwaarts van de weg Tintigny-Marbehan te Tintigny tot het lozingspunt van de hydro-elektrische centrale van de stuwdam van de Vierre te Chiny. Tintigny    17m3/s
De Semois vanaf het lozingspunt van de hydro-elektrische centrale van de stuwdam van de Vierre te Chiny tot en met Martué. Chiny 1,5 m3/s 31 m3/s
De Semois tussen Martué en de brug van Chassepierre Chiny 1,5 m3/s 31 m3/s
De Semois tussen de brug van Chassepierre en de molen Deleau Membre 2,2 m3/s 50 m3/s
De Semois stroomafwaarts van de molen Deleau. Membre 2,2 m3/s 50 m3/s
De Vierre stroomafwaarts van de weg van Straimont-Martilly te Martilly tot de wegbrug Suxy-Chiny. Martilly    8,6 m3/s

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2009 tot regeling van het verkeer op en in de waterlopen.
Namen, 19 maart 2009.

De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting,
M. DAERDEN
De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme,
B. LUTGEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2009 tot regeling van het verkeer op en in de waterlopen.
Namen, 19 maart 2009

De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting,
M. DAERDEN
De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme,
B. LUTGEN